Co to jest prawo karne oraz jakie wyróżniamy jego rodzaje?

29 marca, 2023
Jest to całość prawnych norm, które przy pomocy kary jako środka przymusu, który zawiera się w takich normach, ochrania wartości społeczne przed czynami groźnymi zwanymi przestępstwami.
W rozumieniu prawa karnego wartość społeczna to życie, zdrowie, godność człowieka i jego majątek.

Czyn, który jest społecznie groźny jest to postępowanie, które pozostaje w negatywnej relacji do publicznych wartości. Przestępstwo jest to czyn człowieka, który jest zabroniony przez ustawę pod groźbą ukarania. Przestępstwa, które karane są przez prawo karne, to zbrodnie i występki. Wykroczenia są obok przestępstwa i nie działa na nie prawo karne. Prawo karne powinno być humanitarne w taki sposób, aby wymogi stawiane przez to prawo były na miarę możliwości osoby ludzkiej. Wykorzystywane kary i zabezpieczające środki nie mogłyby być okrutne oraz nie powinny poniżać osoby karanej ani wyrządzać jemu zbędnej dolegliwości. Kara jest konsekwencją popełnienia czynu, który zakazany jest przez ustawy karne. Winowajca czynu zakazanego ponosi odpowiedzialność wtedy, gdy z popełnionego czynu zrobić można jemu zarzut.
grafika

Autor: George Carter
Źródło: http://www.flickr.com
prawo karne

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
przepisy karne muszą opisywać przestępstwo maksymalnie dokładnie. Niedopuszczalne jest stosowanie przypuszczeń na niekorzyść oskarżonej osoby. Kara za przestępstwo zdefiniowana musi być we wcześniej wydanej ustawie. Prawo karne materialne, jest to zespół norm prawnych, które zawierają zakazy oraz nakazy określonego zachowania się w wypadku naruszenia tych norm. Materialne prawo karne, jest to dziedzina prawa określająca czyny, które są przestępstwami. Prawo karne podatkowe reguluje sprawę odpowiedzialności za wykroczenia oraz przewinienia skarbowe. Zawarte jest w KKS z 1999 r. Prawo karne prawo karne wrocław wojskowe jest to prawo, które określa wykroczenia wojskowe.

Postępowanie z osobami nieletnimi jest to dziedzina prawa ściśle powiązana z prawem karnym, która uregulowana jest w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o zachowaniu w sprawach nieletnich. Nie jest częścią prawa karnego, ponieważ w kwestiach nieletnich nie stosuje się kar, jedynie środki wykonawcze i poprawcze.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.